Contratto matrimoniale della Marchesina di Orani

Contenuto

Titolo

Contratto matrimoniale della Marchesina di Orani

Data di inizio

May 23, 1646
May 11, 1672

Titolo originale

Carta nupcial de D. Lorenzo Mateu y Sanz, Marquez de Orani otorguda en Valencia del Cid a 11 de Mayo de 1672

Ambiti e contenuto

Due atti notarili di esecuzione di accordi nuziali stipulati a Valencia tra il Marchese di Orani e il nobile Don Lorenzo Matheu Sanz.
- Primo atto notarile per gli accordi di matrimonio tra Don 1. Primo atto per l'esecuzione del matrimonio tra Lorenzo Matheu Sanz e Donna Feliciana De Silva, figlia del marchese: costituzione della dote e accettazione della dote.
2. Secondo atto notarile: quietanza dell'avvenuta consegna della prima parte della dote
Inoltre, estratto notarile dell'11 maggio 1972.

Autore del documento

Benedetto Aguilar

Lingua

Latino, Castigliano

Condizioni che regolano l’accesso

Proprietà di Sergio Flore

Autore della riproduzione digitale

Veronica Medda

Formato

.jpg

ESC - Ente schedatore

Ludica

Creatore

Veronica Medda, Anna Dessì

Data di creazione

22/06/2022

Risorsa collegata

qualitative product or service property (0..*)

Inchiostro su carta
Buono stato di conservazione

riassunto

Ann(a)le de 1672.
Carta nupcial de D. Lorenzo Mateu y Sanz, Marquez de/ Orani otorguda en Valencia del Cid a 11 de Mayo de 1672.
Mateu y Sanz

Cartes nuptiald entre pars del/ Illustre Marques de Orani de una/ del Noble Don Lorens Matheu/ y Sans Regent del Supremo Con-/sell de Arago de Altea.

Die xxii y mensis Mai y anno a/ Nat(ivitat)e D(omi)ni Mdcxxxxvj/
In Dei nomine Amen. Noverint uni-/versi Quod Nos Don Michael Vives/ Iurium ac Regi y Consili y Doctor Valen-/tiae habitt(ans) ut, et tamquam procuratore/ Don Francisci de Portugal olim Don/ Didaci de Silva Marchionis de Orani/ substitutus per domnam Mariam Co-/rella et Mendoça contissem de la/ Puebla ut constat scilicet de dicta pro-/curatione Instrumento per Ioannem/ de Aldaue not(arium) civitatis Pamplonae no-/no die presentium mensis, et anni/ recepto, et de mea subtitutione constat/ Instr(ument)o per not(arium) infrascriptum vigessimo/ secundo die dictorum p(raese)ntium mensis,/ et anni recepto, et Domna Feliciana de/ Silva domicella filia dicti Marchionis/ eiusdem civitatis Val(entiae) hab(itans) pro executio-/ne primi, et secundi capituli Concordiae/ et Capitulationis matrimonionalis per nos/ ex una, et vos infrascriptum Don Lau-/rentium Matheu de consilio Suae Mages-/tatis ac Assessor Gerentis Vices Generalis/ Gubernatoris p(raese)ntis civitas Valentiae/ Ioannem Baptistam Matheu militem/ et Domnem Elissabetham Sanz coniu-/ges parentes vestros er alia factae ac/ per no(tarium) infrascriptum die p(rase)nti paulo/ ante istud receptae, quorum tenor ta-/lis est et sequitur sub his verbis./ Primerament es estat tractat clos aven-/gut, tranxegit, y concordat per, y entre/ les dites parts en dits noms quelo dit/ Señor Marques de Orani aja de dotar/ con enlo p(raese)nt Capitol dota ala dita dona/ Feliciana de Silva sa filla doncella se-/guns furs de Valencia en Sis milia Liu-/res lo es Mil en diner contant, Milen un llir de camp ab tots sos paraments/ differents peses de argent, y altres robes/ joyes, y alajes de cassa, y les quatre mil/ restants à cumpliment de les dite/ sis milia liures pagadores à plaços dins/de quatre anys segons lo dit Marques/ voldra com cada paga no sia menor/ de mil liures en moneda efectiva de/ este Regne pera que es carreguen o, em-/pleen en bens sitis tuts, y segurs, y per/ quant es constituas datal que entre/ tant que dites quatre milia liures/ no sien ab tot effecte pagades se haja de/ respondré à pagar inters de dites qua-/tre milia liures a raho de cinch per/ cen anant rebaixant del dit inte-/res rata per contitat la part correspo-/nent alo que se anira pagant dela/ proprietat fent consignacio en bon sitis/ de este Regne à tota satisfacio del dit Don/ Lorens Matheu./
Mem es estat tractat clos avengut tran-xegit/ y concordat que los dits Ioan Ba-/tiste Matheu, y Dona Issabel Sans, y lo/ dit Don Lorens admeten esta constituciòn/ dotal segons furs de Val(enti)a fent la pro-/missio, y obligacio de restituhir dita dot/ y creix enson cas, y lock, y restituhidors/ ab los privilegis de tenuta, y elidemes/ concedits per dits furs en favor de les do-/nes, et in p(raese)ntia dictae egregiae committissae/ de la Puebla, et non nullorum parentum/affinium et personarum benevolentium/ collocando in matrimonium me dictam/ Domnam Felitianam de Silva domicellam/ vobiscum dicto et infrascripto Don Lau-/rentio Matheu, et Sanz Iurium Docto-/ri de Consilio suae Magestatis ac Assessorae/ gerentis Vices Generalis Gubernatoris/ praesentis civitatis, et Regni Valentiae/ scienter et gratis cum oc p(raese)ntis pu-/ blico instr(ument)o cunctis temporibus hic, et/ ubique firmiter, et perpetuo valituro, et/ in aliquo non violando, seu revocan-/do damus dictis nominibus afferimus/ atque constituhimus vobis dicto Don/ Laurentio Matheu Iurium Doctori/ dictae civitatis Val(entiae) habi(tant)i p(raese)nti, et in-/feriu acceptanti in et pro dote meae/ dictae Domnae Felitianae de Silva do-/micellae secundum forum Val(entiae) sex/ mille libras mo(ne)tae Val(entiae) isto vero modo/ scilicet mille libras in moneta huius/ Regni Val(entiae), et in pecunia penitus nu-/lectu cum omnibus suis paramentis/ sine un lir de campo, et diversi ----------------------/ de argenti, et aliis raupis et hostilibus/ domus de voluntate nostrarum dic-/tarum partium aestimatis et reliquas/ quatuor mille libras in pecunia hu-/ius Regni penitus numerata solven-/das intra quatuor annos in terminis dicti Egregii Marchionis de Orani be-/nemissis et eligendis cum quaelibet/ solutio non sit minor mille librarum/ in moneta effectiva huius Regni/ ut dictum est ad eas carricandum/ seu esmerciandum in bonis sitis, seu in mobilibus tutis et secundis et inte-/rim dum eas nobis non solverimus/ promittimus nobis solvere quodlibet 2 anno/ interesse ab ratione unius solidi pro/ una quaque libra, aut de veinte mil/ et millar quod interesse est, et ratio-/nem dicti fori unius solidi pro libra di-/minuendo interesse rata pro consista/ de ex quantitate per nos solvenda/ ex dicta proprietate faciendo nobis/ ad opus solvendi dictas quatuor mille/ libras cessionem provit cum p(raese)nti eam/ vobis facere promittimus in et super/ bonis immobilibus dicti Marchionis/ ad dotam nostram santificationem. Hanc/ autem datis constitutionem vobis et n-vis (?) facimus, et promittimus dictam/
dotem facere, habere, tenere, et impro-/labiter observare, et in nullo contra-/facere, vel venire -alam vel occulte/ aliqua ratione sine causa pro quibus/ omnibus et singulis sicut permittibus/ attendevidis firmiter quae complendis/ et inviolabiliter observandi omnia/ et singula bona, et iura nostra, et/ alterius nostrum insolidum mobilia/ et immobilia privilegiata, et non pri-/vilegiata, et vitia, et futura habita/ ubique et habenda remontiantes/ scienter ad cautelam quantum ad/ beneffitiis cadendarum ac divi-/dendarum actionum epistola Divi/ Adriani legique ac foro Valentia de/ principali prius comperiendo et om-/ni alii et cuilibet iuri ac foro con-/tra ac venientibus et disponenti-/bus. Ad hac autem ego dictur Don/ Laurentius Matheu etiam iurum/ Doctor p(raese)ntis suscript iustipreni et ocuptant/ vos dictam Domnam Felicianam de Silva in futurum uxorem mea(m)/ una cum dote praedicta de super mihi/ constituta comfiteor pradictam dotem/ à vobis habuisse, et recepisse modo su-/pradicto. Et quia hac est Rei veritas/ renuntio scienter omni exceptioni/ dotis praedicta per vos mihi iam consti-/tute, et per me à vobis non habita, et/ non recepta et quia virginibus ma-/trimonium contraentium per foros/ vate est dispositum, et ordinatum/ debere fieri augmentum seu propter/ nuptier donationem vulgo creiso/ nuncupatam de medietate dotis/ constitut propter earum virginitatem. Ide o vobis dicta Domna Feliciana de/ Silva domicella propter virginitatem ve(st)ram augmentum seu propter nup-/cias donationem facio de duabus mille libris medietate dicta dotis/ vestra quod quidem dos una cum aug-/mento pradicto summam novem miliam librarum attingens in et super/ omnibus et singulis boni et iuri-/bus meis mobilibus et immobilibus/ privilegiatis et non privilegiatis/ habitis ubique et habendis spetialiter/ et ex prasse impono assigno, et assecu-/ro et ipsas vobis dicta Domna Felicia-/na de Silva domicella aut illi vel/ illis cui vel quibus ius et casus dede-/vit licet absentibus ut praesentibus nos(tr)o famen infrascripto ut publica/ et autentica persona pro vobis et om-/nibus illis quorum interest infere-/vit aut interesse potent vel potent/ quomodolibet in futurum legittime/ stipulanti ac recipienti et vestris/ solvere et restituere promitto in om-/ni casu et eventu dotis, et augmenti/ seu dotis tantum restituendum se-/cundum forum vate pro quibus om-/nibus et singulis sic ut permittitur aten-/dendis firmiterque complendis et in-/violabiter obietuandi obligo vobis et v(est)ris omnia et singula bona et iura/ mea mobilia et immobilia privile-/giata et non privilegiata presentes et/ futura habita ubique et habenda./ Quod est actum Valentia extra et prope portam sanctissimam ini-/mitati die vigessimo tertio mensis/ maii anno à na(tivitat)e D(o)m(ine) millessi-/mo sexcentesimo quod regesimo/ sexto Signa nostrum Don Micha-/elis Vives Procuratoris dicti Marchio-/ni et Domna Felitiana de Silva/ domicella Signum mei Don Lauren-/ti Matheu et Sanz iurium Doctoris/ pradictorum qui hac dicti nomini-/bus singula suis singulis refferendo/ laudamus, concedimus, et firma-/mus./
Sestes huius Rei sunt/ centius calberta combicinateste/ et Canonicus Franciscus – Procuratore/ Valentia habit./
Dicti die, et anno./
Sit omnibus notum quod ego Don/ Laurentius Matheu et Sans de/ consilio sua Maiestatis iurumque Doctor ac Assessor Gerentis Vices/ Generalis Gubernatoribus in casis criminalibus huius civitatis et/ Regni vates dictaque civitatis Va-/lentia habis sciente et gratia confiteor et in peritate recognosco/ dominationi vestra Don Francisco/ de Portugal olim nominato Don/ Didaco de Silva Marchioni de Orani/ et Domna Feliciana de Silva domice-/lla eius filia vates habes (?) absentis dicti Mar-/chioni et p(raese)nt dicta Domna Felicia-/na futura uxori mea et omnis duas/ mille libras mostra vates scilicet mille/ in moneta currenti huius regni/ seu in pecunia penitus numerata/ et alias mille libras in quodam/ lecti campi suae lir de campo ab ist-/sos aparentis et certa argentea opera-/ta sine laborata et aliis rampis et/ ostilibus domus de volontate nostra/ aestimatis ad ad computum illarum/ sex mille librarum mihi in dotem/ v(ost)ra dicta Domna Feliciana de Silva/ domicella constitutarum pu-/blicis nuptialibus iustrum en vis p(ro) ex notarium infranscriptum die praesenti paulo an/ de istud receptis. Et quia hac/ est rei veristas renuntio scien-/ter omni exceptioni quan-/titatis praedicta per me à vobis non habita et non recep-/ta dictaque rei vic non gesta/ ut pradictur ex doti quod est actum Valencia die/ vigesimo tertio mensis Maii/ anno à nattivitate Domini/ millesimo sexcentesimo quadra-/gesimo sexto. Signum mei Don/ Laurenti Matheu et Sans Iurium/ Doctori pradicti qui hac facio et firmo/ iestes huius Rei sun-/pradicti./
Huius modi nuptiarium et Apoca inistra pro/ et lacens in prothocolo Ioannis fista quae nos vates/ illorum receptoris licet aliena manu scripta/ abstractit Benedictus Aguilar nos insignis/ collegii proclara ----------------- civitatis et Reg-/ni vates tanquan regens nostra dicti Ioannis/ (?) in vim provisionis facta per iustitiam/ in civilibus vobis indecimo die Maii labentis/ anni millesimi sexcentesimi septuragesimi/ secundi registrata in libro mandatorum et/ empararum eiusdem curia sub dicto chaten-/danis./
Inculus fidem ego per dicti Bene-/dictis Aguilar noi signa.

trascritto da

Veronica Medda, Anna Dessì

Collezione

Pagine del sito

Contratto di nozze marchesina di Orani Contratto di nozze Liberatoria

Risorse correlate

Filtra per proprietà

Relazione
Titolo Etichetta alternativa Classe
Albero genealogico del Marchesato di Orani Risorsa collegata Documento

Annotazioni

There are no annotations for this resource.